Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – MMFPS
Ordinul nr. 1645/2010 pentru aprobarea modului de organizare și funcționare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 08 decembrie 2010

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă modul de organizare și funcționare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția generală protecția persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. –

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea și funcționarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, se abrogă.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș

București, 30 noiembrie 2010.

Nr. 1.645.
ANEXĂ

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Art. 1. –

Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliu, este un organism fără personalitate juridică ce funcționează pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 2. –

(1) Principalele atribuții ale Consiliului sunt următoarele:

a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecția persoanelor cu handicap, inițiate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Direcția generală protecția persoanelor cu handicap sau de alte autorități competente;
b) analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora;

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(2) Consiliul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 3. –

În realizarea atribuțiilor sale, Consiliul colaborează cu ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale, organizațiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele acestora, cu instituțiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu și cu alți parteneri sociali.

Art. 4. –

(1) Consiliul se întrunește în ședințe ordinare trimestriale la convocarea ministrului muncii, familiei și protecției sociale sau în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Consiliul poate funcționa în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor și poate lua hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

Art. 5. –

(1) Agenda de lucru este stabilită de către ministrul muncii, familiei și protecției sociale și directorul general al Direcției generale protecția persoanelor cu handicap împreună cu secretariatul Consiliului, la propunerea membrilor, cu cel puțin 14 zile înainte de reuniune.

(2) Secretariatul transmite spre informare tuturor membrilor agenda de lucru, precum și procesele-verbale ale reuniunii precedente, cu cel puțin 7 zile înainte de reuniune.

Art. 6. –

(1) Ședințele se desfășoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.

(2) Fiecare participant își suportă cheltuielile de deplasare în vederea participării la ședințele Consiliului.

Art. 7. –

(1) Consiliul are ca membri permanenți câte un reprezentant desemnat de conducerea următoarelor organisme guvernamentale și neguvernamentale:

a) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care va desemna câte un reprezentant din cadrul Direcției generale protecția persoanelor cu handicap, a Direcției generale protecția copilului, a Direcției generale de inspecție socială;

b) Ministerul Sănătății;

c) Consiliul Național al Dizabilității din România;

d) o organizație neguvernamentală pentru protecția drepturilor omului.

(2) Pot avea statut de membri nepermanenți reprezentanții organismelor administrației publice centrale și/sau locale, precum și ai organismelor de drept public sau privat în domeniu.

(3) La ședințele Consiliului pot participa în calitate de invitați și reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, altele decât cele nominalizate la alin. (1) și (2).

(4) Membrii Consiliului nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 8. –

Secretariatul Consiliului se asigură de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Direcția generală protecția persoanelor cu handicap, care se va îngriji de buna organizare și desfășurare a activităților acestuia prin:

a) pregătirea documentelor;

b) redactarea punctelor de vedere asupra documentelor supuse discuției;

c) elaborarea rapoartelor necesare și colectarea de date și informații cu privire la monitorizarea progreselor realizate în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap;

d) realizarea de propuneri cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor cu handicap;

e) asigurarea de informări permanente ale membrilor Consiliului în legătură cu problematica persoanelor cu handicap pe plan european și internațional.

Comments are closed.