Membru cu drepturi depline al European Disability Forum (EDF), Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR) este o organizație de tip federație, fără scop patrimonial, neguvernamentală, umanitară, apolitică, non-profit, formată din organizații reprezentative la nivel național pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Consiliul Național al Dizabilității din România s-a înființat în anul 2004 la solicitarea Comisiei Europene, ca cerință a aderării României la Uniunea Europeană.

CNDR funcționează în conformitate cu principiile universale ale drepturilor omului și ale libertăților sale fundamentale, potrivit prevederilor propriului său statut, legislatiei române și documentelor europene și internaționale privind problematica dizabilității.

CNDR are misiunea de a apăra și promova drepturile şi interesele legitime comune tuturor persoanelor cu dizabilităţi din România.

Scopul CNDR este de a promova interesele private sau de grup ale tuturor persoanelor cu dizabilități din România și de a le proteja toate drepturile, în conformitate cu prevederile Convenției ONU, ale Declarației Universale a drepturilor omului, cu Regulile Standard privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu Dizabilități, Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, Declarația de la Madrid și ale tuturor celorlalte documente internaționale din domeniul dizabilității.

Scopul CNDR se realizează prin informare și monitorizare sistematică, dialog și consultare, prin propuneri legislative, prin campanii strategice de influențare a politicilor publice.

Principiile care stau la baza activităților CNDR sunt:

 • respectul pentru demnitatea umană şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi;
 • nondiscriminarea conjugată cu acţiunea pozitivă vizând incluziunea socială;
 • garantarea participării depline, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale ale persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii;
 • promovarea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi să-şi găsească locul în mod firesc;
 • respectul pentru opinia şi diversitatea mişcării dizabilităţii.

Obiectivele şi activităţile CNDR:

 • sensibilizează şi conştientizează societatea, în vederea schimbării politicilor, practicilor şi atitudinilor existente faţă de dizabilitate;
 • promovează persoana cu dizabilităţi ca subiect principal al politicilor sociale, autor al propriei integrări, participant activ în procesul de luare a deciziilor care îl privesc în mod direct;
 • acţionează pentru adoptarea unei legislaţii civile, economice şi sociale în conformitate cu normele europene, în scopul integrării depline a persoanei cu dizabilităţi în societatea românească, cu drepturi, obligaţii şi şanse egale, ca toţi cetăţenii ţării;
 • participă la monitorizarea aplicării legislaţiei şi strategiilor în domeniu;
 • militează pentru transformarea societăţii într-o societate universal accesibilă pentru toţi prin: accesibilizarea mediului fizic și educaţional, al locurilor de muncă, transportului şi ale noilor tehnologii, asigurarea accesului la informaţie, cultură şi timp liber, sport, servicii sociale şi de sănătate etc;
 • colaborează cu instituţii publice sau private, cu organizaţii din ţară şi din străinătate, în probleme de interes comun.

 

Consiliul Național al Dizabilității din România este membru permanent al Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap – organism fără personalitate juridică ce funcționează pe lângă Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

„Principalele atribuții ale Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap sunt următoarele:

a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecția persoanelor cu handicap, inițiate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Direcția generală protecția persoanelor cu handicap sau de alte autorități competente;

b) analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora;

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(2) Consiliul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul muncii, familiei și protecției sociale.”